نامهای قدیمی بلوچی ( زنانه و مردانه )

نظرات 0

کپوت – گل پری – مه پری – گنجی – گل بانو- گل دِرّ – دولُک – زیرّگ – پورچینک – پترونک – ازگند – گُوَهری – ازبوتک – گهنیچ – زرملک – گران ملک – سنجران ملک – هیران – ایران ملک – آهوگ – تاجکی – ماهَل – مگیر – لالین – توتری – سداپ – توتان – شاری – لالی – سلطان ملک – مدو – هانی – گُلی – گَلی - غمناز – سنّاز – گراناز – ملک ناز – درناز – زرناز – گونجت – کلمپُر – شاه خاتون – کاتل – پَوران – مَوری – دادی – چژّیگ – کلپورک – دِرنه – گیشو – آشو – پَتِرک – گرامُزگ – ماهان – ماهو – زرّی – سدو – بیگم – مَلّی – سنگین – روزان – روزَل – خداخیر – شرَپ ناز – شهری – نوری – روزی – ماهی – ...

روزان ملک – ماه ملک – شِمشُک - صدگنج – مه گنج – شه بی بی – مهر بی بی – روز بی بی – ریحان - مه بی بی - پاتُک – دورین – درچکی – شینِزگ – هرگوشک – مِهلَب – سَمّی – ملوک – لکّی – تُرکی – گوهرناز – شَلو – هوری – دُرّس – زرو – حوران – پنیر – گوهر – گیشتر – سنجی – ماهکان – مهتاپ – سازین – دلوناز – هیری – گنجان – شهرو – دوری – گُل بدن – بانی – جانی – ماهی ملک – گل بانو – مه ملوک – هزاری – گل هزار – جوری و ... .

قسمت دوم ( مردانه ):

دل وش – وش دل – کهور – هنگور – اعید – بالاچ – میرو – صیدو – دوستین – آدو – آدینگ – دُرهان -  دریهان – گمین – کیها – جییند – کریچ – شاهو – مسکین – شینزگ – تکو – رودین – دُرگوش – دلگوش -  شهدوست – شحنه – دگاری – سَنَت – نکبهت – رگام – جنجال – زابد – داخدا – لشکری – سنجر – شهبینک – شهسوار – شهداد – شه دُرّ – درّک - میر بینک – ملک بینک – گل بینک – سیه مار – نُهود – دادُل – ولی محمد – گنگزار – درّا – شی مراد – شهمراد – دادین – میرین – میران – گدو – چاشک – هوبیار – ویدی – میرزا – لشکرهان – پتی محمد – دادکریم – اوگان – سال محمد – گنزوک – حمّل – شاهل – سینگک – کیسر – مزار – جَلَب – جلائی – ملّوک – ملّگ – جلّاب – مُرید – میرهان – نوشر – نوشروان – لالو – گریب شاه – نورالدین – آلی – سُمائیل – اُزمائیل -  سَمال – دلمراد – گمشاد – دلشاد – چاری – هیبتان – نتّو – گنگو – پکیرداد – هُزره – هُزروشاه – پیرک – چاکر – گهرام – سلطان محمد – گواران – جاپر – صوالی – حاجی – شابان – بدیع الزمان – سرهنگ – مندوست – چراگ – مساپر – بیان در – جانی – شی مرید – زهری – زردار- نودان – پسُند – شکر – کند – کسور – میت هان – کَه دل – سَلُک – سلاحی – ریندوک – امام – سکنر – کلندر – باهوت – رئیس – کُلی هان – نبُک – نیب بکش – شیرک – شیرهان – مرادهان – پکیر – ابول – محمین – صاب هان – مولداد – خالقداد – شی کریم – کچکول – بهرو – هورنگ – کماندو – پیرداد – حکیمداد -  بهتیار – دوستل – زامران – هوتک – پوتّار- شاهین – هَت – زهرو – کودا – چهرک – جاپری – کرمبینک – رودین – کمبر – کمالدین – بوروک – جودتو – جنگل – مهلاب – شیهک – جیهان – دینار – کلیر – کهیر – شاهی – آلو – سمندل – اُکار – سرکار – دلبر – جانعلی – الادین – نکیبو – الوک – شهمرید -  شهباز – شهمیر – شادی – شه در – امنیان – پازول – دودا – جودا – یببگر – شیهک – باهد – بکشو – هارون – آخرداد – کادر داد – جمال – دادالله – جارو – بهادین – مسکان – زمان هان – یلی – صلاح – هبش – آدم – تاپوک – مهمراد – گروک – دهکان – بونو – گدو – چاوش – باران – حاکم – آزات – دازو – داروک – پیشک – سبزل – چوری – آکوب – نودبندگ – بندگ – ناگمان – باکرهان – جنگی هان – جنگو – گمانی -  جدا – دهک – دوزمحمد- جهانگیر – رابین – حاصل هان – کادین – دوکال – بنگل – جانَک – بونین و ...

قسمت سوم: اسمهائی که زنانه و مردانه بودنشان برایم نامعلوم بود.

وشنایان – جرا – دهک – ماهیکا – بَون – هورت – گل هزار – گَزَن گَمین – غمی

قسمت چهارم: اسمهائی که زنانه و مردانه اش بهم می آید.

سنجر و سنجران ملک – شاهل و ماهل – لالو و لالین و لالی – چاری و شاری – زرّی و زردار – جانی و هانی – دورین و رودین –مِهلب و مهلاب و ... .